Naturvård

Naturvårdens övergripande mål är att bevara biologisk mångfald och att användningen av mark, vatten och annan fysisk miljö är förenlig med en långsiktigt ekologisk hushållning. Detta är en del av arbetet med att uppfylla flera av de nationella kommunala miljömålen.

Vissa åtgärder i naturen kräver tillstånd eller måste först samrådas med olika myndigheter, i de flesta fall sker det hos Länsstyrelsen i Blekinge län.

Ronneby kommun arbetar för att målen om biologisk mångfald och bevarande av värdefull natur ska uppfyllas vid planläggning av nya områden, tillsyn och annan tillståndsprövning.

Nedan hittar du övriga pågående eller genomförda naturvårdsinsatser i Ronneby kommun.

Naturreservat är naturvård

Bildande av naturreservat och andra naturskyddsobjekt för värdefulla naturområden i skogar, odlingslandskap, våtmarker och vattenmiljöer görs av länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Även kommunen har möjlighet att bilda naturreservat. Det är den myndighet som bildar reservatet som också är skyldig att sköta området och göra det tillgängligt för allmänheten.

Här hittar du alla naturreservat i Ronneby kommun. Länk till annan webbplats.