Lokal naturvårdssatsning (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen ger ideella föreningar och kommunen möjlighet att satsa på naturvård, friluftsliv, pollinering, folkhälsa och våtmarker.

Logga för Lokala naturvårdssatsningar.

Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. För projekt om våtmarker går det att få upp 90 procent i bidrag.

Vill du söka LONA kontakta kommunens kontaktpersoner i god tid, då ansökan från ideella föreningar måste gå via kommunen. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. Här kan du läsa mer information om LONA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågende LONA-projekt i Ronneby kommun är:

Restaurering av golfdammar

Projektet syftar till att restaurera Ronneby golfbanans dammar då de inte håller tillräckligt med vatten och därmed växer igen. Projektet ska bidra till en ökad vattenhushållande förmåga, ökad rekreation och till förbättrade levnadsmiljöer och förstärkning och säkerhetsställande av kommunens gröna infrastruktur för insekter, groddjur och småfåglar.

Projektering våtmark i Hunnamåla

Under 2024 ska en projektering genomföras för en potentiell våtmark i Hunnamåla, som befinner sig geografiskt, strax i närheten till Lillån som sedan mynnar ut i Bräkneån. Projekteringen syftar till att utreda vilka specifika miljönyttor den tilltänkta platsen tros besitta, områden som berörs, skötsel och kostnadsberäkning för att återväta platsen mm. Detta projekt blir ett beslutsunderlag till markägare, för att kunna ta ställning till om platsen ska återvätas eller inte.

Projektering våtmark i Fösingsmåla

På ytterligare en plats ska det under 2024 genomföras en projektering av en potentiell våtmark. I orten Fösingsmåla finns den tilltänkta platsen som ska utredas. Det vatten som idag rinner ut från platsen tar sig så småningom till Bräkneån. Syftet med projekteringen är att utreda vilka ytor som täcks av vatten vid en åtgärd, skötsel, miljönyttor av en åtgärd och se över markavvattningsföretag. Projektet ger ett beslutsunderlag till markägaren att ta ställning till, om en åtgärd ska ske eller inte.

Blekinge Arkipelags våtmarksprogram

Under tre år anlägga minst 25 ha våtmarker med syfte att fördröja vatten i landskapet, skapa förutsättningar för flödesutjämning, grundvattenbildning och vattenrening samt att gynna en ökad mångfald av såväl arter som typer av habitat. Utföra utredningar/inventeringar för att hitta lägen som är lämpliga för åtgärder som gynnar vattenhushållning, förbättrar grundvattenbildning, flödesutjämning, minskar avgång av växthusgaser, vattenrening samt skapa möjlighet för en större biologisk mångfald. Åtgärder kommer att utföras inom Blekinge läns kommuner. Huvudsakligen kommer åtgärderna att vara anläggande/restaurering av våtmarker, men även andra typer av åtgärder som kan fördröja vattnet eller skapa möjligheter för ökad biologisk mångfald kan komma att bli aktuella.

Inom projektet kommer olika informationsinsatser att göras för att sprida kunskaper och skapa intresse kring vatten-/landskapsvård i allmänhet och med huvudfokus på våtmarker. För att få så stor genomslags kraft som möjligt kommer information att ske i form av fältvandringar, möten och olika digitala media.

Framtagande av kommunal friluftsplan

Ronneby kommun har behov av att strukturera sitt arbete med friluftsliv för att säkerställa tillgång och kvalitet i långsiktigt perspektiv. En grundläggande förutsättning för detta är en kommunal friluftsplan, som kartlägger och visar befintliga strukturer, men även sätter riktlinjer för prioriteringar i det långsiktigt strategiska arbetet.

Ronneby kommun har nyligen inlett en process att ta fram en ny översiktsplan.
Friluftsplanen kommer att tas fram parallellt med processen att ta fram en ny översiktsplan och kommer att relatera samt i vissa delar integreras i kommunens nya översiktsplan. I arbetet med friluftsplanen kommer ett underlag tas fram och genomarbetas i ArcGIS. Dessutom kommer roller och ansvar tydliggöras samt
strategiska prioriteringar för friluftslivet fastställas.

Vassgator för gynnande av rovfisk

Öka produktionen av gädda och abborre. Detta genom att skapa vassgator, öka flikighet, öppna igenvuxna sund med mera för att skapa en större produktiv yta.
Åtgärderna gynnar inte bara fisk, utan en variation av habitat ger också förutsättningar för en mångfald av organismer.

Stärkta bestånd av predatorer kan på sikt skapa både förutsättningar för ett hållbart fiske och en levande fiskekultur längs kusten. Samtidigt skapas goda förutsättningar för fisketurism i länet

Restaureringsåtgärder Bräkneån och Listerbyån

Ronneby kommun har tidigare bedrivit LONA-projektet "Vad skulle göra Bräkneån och Listerbyån bättre?" som tog fram en vattenbalansberäkning samt en hydromorfologisk åtgärdsplan för Bräkneån (inklusive Lillån och Husörenbäcken) och Listerbyån. Detta projekt ska ta vid där det förra slutade genom att genomföra åtgärder från åarnas hydromorfologiska åtgärdsplaner inom Ronneby kommun. Syftet med projektet är att öka den vattenhushållande förmågan och förbättra den ekologiska statusen i åarna.

Parkslide längs det kommunala gatunätet

Inventera parkslide längs med det kommunala vägnätet i Ronneby kommun. Efter genomförd inventering sätta upp skyltar som visar var parkslide växer. Detta för att säkerställa att personen som slår vägkanterna inte slår ner beståndet av parkslide och därmed förhindra dess vidare spridning.