Trädfällning

Här hittar du information om hur du kan ansöka om trädfällning och beskärning av träd på kommunal mark. Du kan också anmäla skadade och sjuka träd, eller sådana som av annan anledning verkar utgöra fara.

Om du upplever att ett träd som står på kommunal mark är sjukt, skadat eller dött och därmed utgör fara för människor eller egendom kan du anmäla detta till kommunen genom vår serviceanmälan. Bedömningen av vilka träd som är lämpliga att fälla eller inte görs av Parkenheten. Läs mer och anmäl skadat, sjukt eller farligt träd här. 

Du kan också lämna önskemål om fällning eller beskräning av träd på kommunal mark även om de inte utgör någon fara. Läs mer och ansök om fällning eller beskärning av träd på kommunens mark här.

Skyddade träd

Vissa träd kan vara skyddade i detaljplan och då krävs istället beslut om lov från Miljö- och byggnadsnämnden för att få fälla trädet. Läs mer om när det krävs beslut om lov för fällning av träd här.

Vissa träd är även skyddsvärda ur natur- och kulturmiljösynpunkt. Det kan till exempel röra sig om grova, hamlade eller hålträd som utgör viktiga livsmiljöer för många hotade och sällsyna arter. För att skydda värdefulla träd finns vissa lagar och regler. Vill du ta ner ett gammalt träd kan du därför behöva ha samråd med länsstyrelsen. Läs mer här om skyddsvärda träd och när anmälan om samråd med Länsstyrelsen krävs. Länk till annan webbplats. 

Länsstyrelsen har samlat information om bland annat skyddad natur i en WebbGIS. Dock kan det finnas fler skyddsvärda träd än de som redovisas i kartan. Här hittar du Länsstrelsens Webbgis. Länk till annan webbplats.

Fällning av träd på privat mark

Du kan bara ansöka om fällning av träd som står på kommunal mark och förvaltas av parkenheten. Står trädet på privat mark ska du istället vända dig till fastighetsägaren. Om trädet inte står på kommunal mark kan du använda Lantmäteriets e-tjänst för att se vem som äger marken. Länk till annan webbplats.

Trädens värde när de får stå kvar

Både skog och enskilda träd kan ha höga värden för sin omgivning. Före det att du ansöker om fällningen av ett träd bör du tänka på:

  • Estetiska värden - träd bidrar med färg, form och påverkar vårt känsloliv.
  • Levande natur - träd bidrar till en levande miljö med bra luftkvalitet och skänker skugga åt både människor och djur när det är varmt.
  • Kulturträd "Vårdträd" - träd kan vara mycket gamla och ha historiskt värde.