PFAS information

Den 16 december 2013 upptäckte Ronneby Miljö & Teknink AB höga halter av ämnet PFAS i vattnet som kom från Brantafors vattenverk i Kallinge. Miljöteknik, som ansvarar för det kommunala dricksvattnet i Ronneby kommun, beslöt att omedelbart stänga vattenverket. De cirka 5 000 abonnenter som berördes fick därför sitt vatten från ett annat vattenverk.

Perfluorerade alkylsyror (PFAA) är en grupp av ämnen, som är starkt ytaktiva och har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De har därför använts i många olika produkter. Ämnena är mycket svårnedbrytbara när de efter användning hamnar ute i naturen.

I december 2013 fanns inga gränsvärden för dessa ämnen i livsmedel eller i dricksvatten. Idag finns det så kallade åtgärdsgränser som är framtagna efter händelserna i Kallinge. Det är två olika gränser som utgår från att minimera hälsoeffekterna.

Livsmedelsverket har bedömt att de uppmätta nivåerna i Kallinges vatten inte har inneburit någon akut hälsorisk. I vissa fall har dock det tolerabla dagliga intaget (TDI) kunnat överskridas. Ett TDI-värde har dock betydande inbyggda säkerhetsmarginaler.

Du kan ta del av mer information på Livsmedelsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Läs mer