Anmälningspliktiga verksamheter och anläggningar

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Syftet med detta är att miljö- och byggnadsnämnden då har möjlighet att lämna råd och i vissa fall avstyra att en lokal tas i bruk för en verksamhet som den inte är utformad eller lämpad för.

Anmälan lämnas till miljö- och byggnadsnämnden 6 veckor innan verksamheten startar. Ansökningsblanketten hittar du bland våra blanketter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När behövs en anmälan

Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera följande:

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, exempelvis tatuering, fotvård och öronhåltagning m.fl.

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, t.ex. bassänger, SPA-bad, bubbelpooler och liknande.

3. Solarier

4. Skol- och fritidsverksamheter enligt nedanstående lista: 

  • Förskolor
  • Skolor
  • Fritidsverksamheter

Anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden senast 6 veckor innan verksamheten startar.

För tillstånd och anmälan tar Ronneby kommun ut en avgift samt en årligt kontrollavgift för tillsyn och kontroller. Avgiften grundas på handläggningen enligt kommunens Taxor och avgifter.

Miljösanktionsavgift

Den som utan att göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden i förväg, påbörjar en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, blir skyldig att betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

För att slippa miljösanktionsavgift – anmäl i tid!

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Det finns ett antal verksamheter som inte behöver anmäla innan de startar, men som ändå måste uppfylla miljöbalkens krav ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Det gäller:

  • Frisörer
  • Yrkesmässiga hygieniska verksamheter som erbjuder behandlingar där man inte använder metoder som är stickande eller skärande, t.ex. massage och zonterapi.
  • Campinganläggningar och idrottsanläggningar
  • Hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
  • Lokaler för vård och annat omhändertagande, exempelvis servicehus, vårdboende och HVB-hem.

Tillsyn

Även om en verksamhet inte är anmälningspliktig har miljö- och byggnadsförvaltningen tillsyn över den. Det betyder att vi kontrollerar att verksamheten inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser.

Tänk på att miljöbalkens regler gäller alla verksamheter. Detta innebär exempelvis att man som verksamhetsutövare måste ha en fungerande egenkontroll, även om den inte behöver vara skriftlig. Kontakta oss gärna om du har frågor på mbf@ronneby.se.

Egenkontroll

Egenkontroll är ett verktyg som ger en samlad överblick över hur din verksamhet påverkar miljön och människors hälsa. Det handlar om att ta fram de rutiner för verksamheten som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Goda rutiner gör att fel och brister i verksamheten kan upptäckas tidigt - innan skadan har hunnit inträffa.