Priser/Villkor

Här kan du se alla verksamheters priser och villkor.

Betalning

De på denna hemsida angivna avgifter skall betalas av fastighetens ägare eller den som enligt 1 kap 5§ fastighetslagen (1979:1152) skall anses som ägare. Övriga avgifter skall betalas av respektive beställare/avfallslämnare.

När betalar man?

För permanentbostäder debiteras el, vatten och avlopp, fjärrvärme och sophämtning sex gånger per år. Avgiften för sop- och latrinhämtning från fritidshus debiteras en gång per år.

När betalar man inte?

För permanenthus gäller att, om fastigheten är obebodd under en sammanhängande period av minst tre månader, behöver man inte betala sophämtning. Om förhållandena för hämtning ändras ska man anmäla detta till Ronneby Miljö & Tekniks kundservice. Om ändringen påverkar avgiften justeras denna vid nästa debiteringstillfälle.