Installera eldstad eller braskassett

Anmälan

För att installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal krävs att du skickar in en anmälan och inväntar startbesked innan du påbörjar åtgärden. Anmälan ska innehålla följande handlingar:

  • Ansökan med uppgifter om fastigheten och sökande
  • Planritning som visar eldstadens placering
  • Fasad- alternativt sektionsritning som visar på rökkanalens dragning samt skorstenens utformning
  • Prestandadeklaration för eldstad samt rökkanal
  • Kontrollplan med relevanta kontroller som säkerställer att åtgärden utförs korrekt

Kontrollplanen ska signeras och lämnas in till Miljö- och byggnadsförvaltningen för att erhålla slutbesked.

Vid ändring av rökkanal eller skorsten som väsentligt påverkar byggnadens yttre utseende kan bygglov krävas.

Blanketter för anmälan och bygglov hittar du här.

Provtryckning

Skorstenar, rök- och avgaskanaler ska vara så täta att brandfara, risk för förgiftning eller andra olägenheter inte uppstår. Tätheten kan kontrolleras genom läckagemätning eller röktrycksprovning. Detta genomförs av en sotare eller annan sakkunnig som intygar att kanalen är tät.