Svartbygge, olovligt byggande

Att bygga utan lov är olagligt och kan bli väldigt kostsamt. I värsta fall kan du bli tvungen att riva det utförda arbetet. Ta hellre kontakt med oss i stället för att chansa. Det vinner du på i längden.

Bebyggelsemiljön tillhör oss alla

Var och på vilket sätt vi bygger är av allmänt intresse, liksom det angår alla att tomter och byggnader hålls i vårdat skick och att byggnader och anläggningar inte medför fara för liv och hälsa.

Extra känsligt i kulturmiljöer

Tänk på att i kulturhistorisk värdefulla områden krävs bygglov för fler åtgärder än vanligt och att bygglovsbefrielser inte alltid gäller.

Får jag böter?

Den som utan bygglov gör en lovpliktig ny-, till- eller ombyggnad, eller ändrar en byggnads användning, bryter mot lagen. Enligt plan- och bygglagen är den som bygger olovligt skyldig att betala en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiftens storlek regleras i plan- och byggförordningen. Om miljö- och byggnadsnämnden inte beviljar bygglov i efterhand kan man dessutom bli tvingad att riva eller ändra det utförda arbetet.

Om du är tveksam till om bygglov behövs för det du vill bygga, kontakta oss på miljö- och byggnadsförvaltningen och fråga istället för att chansa. Det lönar sig, inte minst för grannsämjan.