Slam och latrin

Ronneby Miljö- & Teknik AB sköter hämtningen av slam och latrin i Ronneby kommun. Dispenser ansöker du om hos miljö- och byggnadsförvaltningen.

Slam

Slam från slamavskiljare och slutna tankar hämtas av Ronneby Miljö & Teknik AB, i dagligt tal Miljöteknik. Vid permanentbostäder töms slamavskiljare en gång per år och vid fritidshus vartannat år. Slutna tankar töms vid behov (budning). Miljötekniks Kundtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ge dig mer information kring detta.

Ansökan om ändringar och dispens

För den som har slamavskiljare finns flera typer av dispenser att ansöka om hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Har man ett litet hushåll och en stor slamavskiljare kan man beviljas förlängt hämtningsintervall i upp till tre år vid permanentbostäder och upp till fyra år vid fritidshus. En förutsättning för att få förlängt intervall är att du har en godkänd avloppsanordning.

Hel befrielse från slamtömning kan beviljas om det finns möjligheter att ta hand om slammet på ett miljö- och hälsoskyddsmässigt godtagbart sätt på den egna fastigheten. Även i detta fall krävs att du har ett godkänt avlopp. 

Observera att om slam från slamavskiljare blandas med stallgödsel eller sprids direkt på åkermark ska lantbrukaren följa bestämmelserna i slamföreskrifterna, SNFS 1994:2, "Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruk".

Ansökningsblanketten för ansökan om dispens hittar du i Ronneby kommuns blankettarkiv. För ansökan tas det ut en prövningsavgift.

Latrin

Den som har utedass eller annan torr klosett ska normalt abonnera på latrinhämtning hos Ronneby Miljö & Teknik AB, i dagligt tal Miljöteknik. Vid fritidshusen sker hämtningen varannan vecka under tiden maj - augusti. Hör vidare med Miljötekniks Kundtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om hämtningsdagar, priser med mera.

Ansökan om ändringar och dispens

För den som inte använder sin bostad så mycket finns möjligheten att ändra från abonnemang med regelbunden hämtning till budning, då latrinet hämtas när man själv beställer hämtningen.  

Vill man ta hand om sin latrin själv kan man ansöka hel befrielse från den kommunala hämtningen. Villkoren är att hanteringen inte får ge upphov till smittspridning och lukter med mera. Man måste också ha möjlighet att sprida det komposterade latrinet i växande gröda under sommarhalvåret på den egna fastigheten. Det kan vara enklare att ta hand om latrinet om man installerar en torrtoalett med multrum eller urinseparering. Kraven för eget omhändertagande av urin och fekalier är de samma som för latrin.

Läs mer om eget omhändertagande Pdf, 523.9 kB. i den här länken.

Ansökningsblanketten för ansökan om dispens hittar du i Ronneby kommuns blankettarkiv. För ansökan tas det ut en prövningsavgift.